ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : 50010000-3249

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรรษกร ศรีสงคราม โทร. 6556

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรืออื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design)

50010100/50010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design)

เป้าหมายของโครงการ

- นำรูปแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ปรังปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-29)

100.00

29/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อม ใบประมาณราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณใน ปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-30)

90.00

30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ไปยังสำนักการโยธา ภายในวันที่ 14 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-30)

80.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ไปยังสำนักการโยธา ภายในวันที่ 14 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-27)

70.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ไปยังสำนักการโยธา ภายในวันที่ 14 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-30)

60.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-29)

50.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-29)

45.00

29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-28)

40.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-30)

25.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ไปยังสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-27)

20.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-30)

15.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในรายการที่ยังไม่มี
:50%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
:30%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562
:5%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 5
:นำรูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
:5%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3249

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3249

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0723

ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **