ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50010000-3268

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธีร์นานา ธรรมสุบัลลังก์ โทร. 6560

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมือง

50010200/50010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง - เพือส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง - ส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-17)

100.00

17/9/2562 : เดือนกันยายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.91 (2019-09-04)

95.91

4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.74 (2019-08-19)

91.74

19/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.57 (2019-07-31)

87.57

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน กรกฎาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.23 (2019-07-03)

79.23

3/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มิถุนายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.89 (2019-06-05)

70.89

5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.72 (2019-05-28)

66.72

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.55 (2019-04-29)

62.55

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน เมษายน 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.21 (2019-04-05)

54.21

5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มีนาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.87 (2019-03-07)

45.87

7/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.36 (2019-02-07)

33.36

7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มกราคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 4 เลขหมาย (เป็นอาคารชุด 1 หลัง) และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.19 (2019-01-08)

29.19

8/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.85 (2018-12-04)

20.85

4/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน พฤศจิกายน 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.51 (2018-11-05)

12.51

5/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนตุลาคม 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 2 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.34 (2018-10-24)

8.34

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนยังไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้าน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผล การออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนัก ผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900)
:80%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่ง อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ กสผ.2 ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3268

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3268

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0725

ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **