ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50010000-3269

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงศกร โตพัฒนกุล โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการลงจุดอนุญาตก่อสร้าง เพื่อสำรวจและตรวจสอบ

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จัดเก็บในอาคาร ที่สร้างก่อนกฎกระทรวง พ.ศ. (2553)และการสรา้งภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ.2553)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมและการลงจุดอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ได้ร้อยละ 100 %

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-30)

100.00

30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-09-27)

80.00

27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 2 ราย และจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว และรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-09-16)

70.00

16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-30)

60.00

30/8/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 4 ราย และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล และดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2019-08-15)

56.00

15/8/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-07-31)

55.00

31/7/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-07-15)

54.00

15/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2019-06-28)

53.00

28/6/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 8 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-06-14)

52.00

14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-28)

50.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 1 ราย และได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักงานสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้ลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2019-05-14)

42.00

14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-29)

40.00

29/4/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย,รื้อถอน จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-04-18)

36.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-29)

40.00

29/3/2562 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 3 ราย และได้ส่งรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-03-14)

33.00

14/3/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-02-27)

32.00

27/2/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสติถิแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขออนุญาต)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-14)

30.00

14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-01-29)

28.00

29/1/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนัการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขอนุญาต)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-01-15)

26.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่ิอจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-25)

25.00

25/12/2561 : มีการก่อสร้าง จำนวน 2 รายและมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2018-12-13)

21.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-29)

20.00

29/11/2561 มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-15)

15.00

15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงายประจำเดือน และลงจุดประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-30)

10.00

30/10/2561 :มีการก่อสร้าง จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีึ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3269

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3269

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0725

ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **