ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี : 50010000-3288

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพูลทรัพย์ สุเกษ โทร. 6569

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในพื้นที่เขตพระนครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย และประมาณการตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงหน้าที่ในการยื่นแบบและการชำระภาษีตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50010500/50010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบฯ และเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี 5.เพื่อลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1.การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนด 3.ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี 4.มียอดลูกหนี้ภาษีลดลง 

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-05)

100.00

5/9/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ ศาลรับฟ้องตามคดีหมายเลขดำ ที่ 140/2562 และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงบวรนิเวศ, แขวงสำราญราษฎร์, แขวงบ้านพานถม, แขวงวัดสามพระยา มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 230,522,399.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.33 ยอดจัดเก็บ 225,694,322.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.37 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,806,824.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.93 ยอดจัดเก็บ 1,833,174.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 114.57 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 9,652,164.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.60 ยอดจัดเก็บ 9,873,773.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.93 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,493 ราย เป็นเงิน 241,981,388.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,677 ราย เป็นเงิน 237,401,270.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-07)

90.00

7/8/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก) และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์, แขวงบวรนิเวศ, แขวงตลาดยอด ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 24,600.00 บาท มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 229,232,632.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 ยอดจัดเก็บ 222,988,867.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.28 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,750,912.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.43 ยอดจัดเก็บ 1,773,559.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.85 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 9,559,208.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.62 ยอดจัดเก็บ 9,677,209.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.87 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,413 ราย เป็นเงิน 240,542,752.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,550 ราย เป็นเงิน 234,439,636.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-05)

80.00

5/7/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก) และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงตลาดยอด มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 227,706,231.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.19 ยอดจัดเก็บ 218,135,341.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.31 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,751,947.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.50 ยอดจัดเก็บ 1,753,729.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.61 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 9,209,592.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.94 ยอดจัดเก็บ 9,417,111.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,294 ราย เป็นเงิน 238,667,771.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.47 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,373 ราย เป็นเงิน 229,306,182.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-18)

70.00

18/6/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก) และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์, แขวงวัดราชบพิธ, แขวงบ้านพานถม ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 552,709.60 บาท มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 217,705,611.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.14 ยอดจัดเก็บ 202,355,363.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,671,370.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.46 ยอดจัดเก็บ 1,673,152.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.57 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 9,028,029.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.03 ยอดจัดเก็บ 9,162,457.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,084 ราย เป็นเงิน 228,405,011.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,075 ราย เป็นเงิน 213,190,973.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-29)

60.00

29/4/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก) และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 25,875 บาท มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 206,477,333.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.59 ยอดจัดเก็บ 186,955,669.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,646,975.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.94 ยอดจัดเก็บ 1,646,108.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.88 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 8,833,914 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.99 ยอดจัดเก็บ 8,820,580.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.85 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,837 ราย เป็นเงิน 216,958,222.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.06 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,753 ราย เป็นเงิน 197,422,358.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-05)

50.00

5/4/2562 : ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19 บาท มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.02) ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05 บาท ราย นายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก) และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงบวรนิเวศ มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 190,736,628.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.22 ยอดจัดเก็บ 166,323,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.34 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,591,339.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 ยอดจัดเก็บ 1,593,785.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 8,087,376 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.13 ยอดจัดเก็บ 8,065,234.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.90 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,274 ราย เป็นเงิน 200,415,344.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.65 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,097 ราย เป็นเงิน 175,982,574.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-15)

40.00

15/3/2562 : มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงบ้านพานถม, แขวงพระบรมมหาราชวัง ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 191,965.00 บาท ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 944,821.19 บาท ลูกหนี้คงเหลือยกมา จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 490,354.05 บาท มาชำระแล้ว จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 159,900.00 บาท มียอดลูกหนี้ลดลงคงเหลือ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 330,454.05 บาท และมีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 166,054,451.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.23 ยอดจัดเก็บ 121,165,446.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.05 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 1,257,521.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.60 ยอดจัดเก็บ 1,253,872.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.37 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 6,933,711.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.99 ยอดจัดเก็บ 6,208,054.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.35 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,405 ราย เป็นเงิน 174,245,684.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.51 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,897 ราย เป็นเงิน 128,627,373.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-07)

35.00

7/2/2562 : มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงตลาดยอด, แขวงบ้านพานถม ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 134,427.50 บาท ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 944,821.19 บาท ลูกหนี้คงเหลือยกมา จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 496,924.05 บาท มาชำระแล้ว จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 6,570.00 บาท มียอดลูกหนี้ลดลงคงเหลือ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 490,354.05 บาท และมีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 247,000,000.00 บาท ยอดประเมิน 76,290,677.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.89 ยอดจัดเก็บ 33,603,642.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.60 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 1,600,000.00 บาท ยอดประเมิน 184,707.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 ยอดจัดเก็บ 884,631.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.29 - ภาษีป้าย ประมาณการ 9,500,000.00 บาท ยอดประเมิน 3,646,131.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.38 ยอดจัดเก็บ 2,752,553.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.97 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,550 ราย เป็นเงิน 80,121,516.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.04 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,224 ราย เป็นเงิน 37,240,827.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-07)

25.00

7/1/2562 : มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงวัดสามพระยา, แขวงบางขุนพรหม มีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับ 247,000,000.00 บาท ยอดการประเมิน 25,523,100.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 ยอดจัดเก็บ 8,165,231.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.31 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับ 1,600,000.00 บาท ยอดการประเมิน 128,154.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.01 ยอดจัดเก็บ 346,909.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.68 - ภาษีป้าย ประมาณการรายรับ 9,500,000.00 บาท ยอดการประเมิน 1,333,383.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.04 ยอดจัดเก็บ 1,116,793.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 941 ราย เป็นเงิน 26,984,637.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 913 ราย เป็นเงิน 9,628,934.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-04)

15.00

4/12/2561 : มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์, แขวงตลาดยอด ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 189,350.00 บาท ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 944,821.19 บาท ลูกหนี้คงเหลือยกมา จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 785,414.05 บาท มาชำระแล้ว จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 288,490.00 บาท มียอดลูกหนี้ลดลงคงเหลือ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 496,924.05 บาท และมีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับ 247,000,000.00 บาท ยอดการประเมิน 2,458,436.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ยอดจัดเก็บ 3,023,350.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับ 1,600,000.00 บาท ยอดการประเมิน 125,455.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.84 ยอดจัดเก็บ 178,314.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.14 - ภาษีป้าย ประมาณการรายรับ 9,500,000.00 บาท ยอดการประเมิน 363,716.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.83 ยอดจัดเก็บ 425,483.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 216 ราย เป็นเงิน 2,947,608.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 256 ราย เป็นเงิน 3,627,148.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-12)

10.00

12/11/2561 : มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แขวงบวรนิเวศ, แขวงวัดราชบพิธ, แขวงบ้านพานถม ทำให้มียอดภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 200,443.75 บาท ยอดลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 944,821.19 บาท ลูกหนี้คงเหลือยกมา จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 818,714.05 บาท มาชำระแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 33,300.00 บาท มียอดลูกหนี้ลดลงคงเหลือ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 785,414.05 บาท และมีสถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับ 247,000,000.00 บาท ยอดการประเมิน 1,287,977.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ยอดจัดเก็บ 1,590,823.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับ 1,600,000.00 บาท ยอดการประเมิน 106,856.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 ยอดจัดเก็บ 142,863.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.93 - ภาษีป้าย ประมาณการรายรับ 9,500,000.00 บาท ยอดการประเมิน 299,778.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16 ยอดจัดเก็บ 364,019.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.83 ยอดการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 149 ราย เป็นเงิน 1,694,611.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ยอดจัดเก็บรวมทั้งสิ้น จำนวน 172 ราย เป็นเงิน 2,097,706.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดส่งประกาศฯ
:30%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการส่งแบบพิมพ์
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 5
:ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:ออกหนังสือเตือนการค้างยื่นภาษี, ค้างชำระภาษี
:5%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0728

ตัวชี้วัด : 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.41

100 / 100
2
65.02

100 / 100
3
65.02

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **