ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50010000-3308

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนันตพงศ์ ขุนจันทร์ โทร. 6557

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนครจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังภัยต่างๆในชุมขน เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษารอบชุมชน ค้นหาและชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ติดตาม ดูแลและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด

50010100/50010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2.เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 99 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-30)

100.00

30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ เท่ากับ 97.89%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-30)

80.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-27)

70.00

27/6/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตพระนครในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 97 คน จากจำนวนอาสาสมัครทั้งหมดที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 99 คน คิดเป็น 97.98% (อาสาสมัคร 2 คนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีปัญหาคดีความ) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-30)

50.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต จำนวน 2 คร้ั้ง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 และวันที่ 28 มีนาคม 2562/ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2562/ กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กำหนดจัดวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กำหนดจัดวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-29)

40.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต จำนวน 2 คร้ั้ง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 และวันที่ 28 มีนาคม 2562 / ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2562 / กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กำหนดจัดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กำหนดจัดวันที่ 14 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-29)

30.00

29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-28)

25.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-30)

20.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการและประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-27)

15.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-30)

10.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-31)

5.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0731

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.9800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
97.98

100 / 100
4
97.98

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **