ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50010000-3309

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนวัช ชื่นม่วง โทร. 6566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่โดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญในการนำโรค ซึ่งโรคดังกล่าวปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ในอดีตพบการระบาดในเด็กอายุ ๕-๑๔ ปี แต่ในปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ในทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน วัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่วัยกลางคนก็ตาม ทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือบางรายอาจเสียชีวิตจากการป่วยได้ ทั้งนี้แนวโน้มการระบาดได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ระบาดในเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นการระบาดได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาประเทศทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว มีการย้ายถิ่นฐานของประชากรมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดชุมชนจำนวนมากและสถานที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส่วนเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานครกำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่สำคัญในเมือง ได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ ดังนั้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย และแผนการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาสนสถาน ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนครได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชน ศาสนสถาน และโรงเรียน ในพื้นที่เขตพระนคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 20 ชุมชน สถานศึกษา 31 แห่ง ศาสนสถาน 22 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาฆ่ายุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-27)

95.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 8 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง ศาสนสถาน 6 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาฆ่ายุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-30)

90.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง ศาสนสถาน 5 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาฆ่ายุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-06-28)

85.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 4 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง ศาสนสถาน 3 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาฆ่ายุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-05-28)

80.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาฆ่ายุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-29)

70.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-26)

60.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 8 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง ศาสนสถาน 3 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-26)

50.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง ศาสนสถาน 11 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-25)

40.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียน 9 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-21)

30.00

21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียน 8 แห่ง และแจกทรายทีมีฟอส และตะไคร้หอม ให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-30)

20.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในศาสนสถาน ชุมชน และสถานศึกษา จำนวนทั้งหมด 31 แห่ง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงกรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-31)

10.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมิติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0732

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **