ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50010000-3322

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ราชการที่สำคัญประกอบด้วย เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น และมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง และศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวมธุรกิจ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เขตพระนครทำกิจกรรมต่างๆ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะมลพิษทั่วไปในแหล่งน้ำ ปัญหาโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน สิ่งสกปรกที่จะปนมากับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน แหล่งชุมชน ได้แก่ ขยะมูลฝอย เศษอาหาร คราบน้ำมัน สบู่ ผงซักฟอก สารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ โดยเฉพาะผงซักฟอกจะมีปริมาณสูงและสามารถซึมลงดินไปได้ไกล ซึ่งในพื้นที่เขตพระนครมีแหล่งน้ำที่เป็นคูคลองอยู่ในพื้นที่ จำนวน 12 คลอง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำในคูคลองไม่ให้มีขยะมูลฝอยและไม่เน่าเสีย จึงได้จัดให้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยและปล่อยน้ำเสียลงใน คูคลอง รวมทั้งให้ประชาชนแยกขยะจากบ้านก่อนออกนำทิ้ง รักษาสภาพน้ำในคูคลอง และลดปริมาณมูลฝอยบางส่วนโดยการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และประโยชน์ของขยะอินทรีย์ 2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน อาคาร สถานประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขต 3. ลดภาระในการเก็บขนทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

- นำขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้) นำมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการทำ น้ำหมักจุลินทรีย์ พร้อมทั้งแจกประชาชนผู้สนใจใช้ในกิจกรรมของเขตและส่วนราชการที่มีความต้องการใช้น้ำหมักชีวภาพ 1,000 ขวดต่อเดือน - สาธิตการแปรรูปขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่นักงานเขตพระคร ในเดือนสิงหาคม 2563 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 885 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-08)

85.00

08/08/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่นักงานเขตพระคร ในเดือนกรกฎาคม 2563 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 964 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

09/07/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์แจกตัวอย่างน้ำขยะหอมให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนแพร่งภูธร และชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 860 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 เทน้ำขยะหอมบริเวณคลองคูเมืองเดิมและแจกตัวอย่างน้ำขยะหอมให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนแพร่งนรา ชุมชนแพร่งภูธร และชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ขนาดขวด 500 ซีซี จำนวน 250 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่ฝ่ายรักษาฯ มีประชาชนมาขอรับตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมที่ฝ่ายรักษาฯ ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่นักงานเขตพระคร ในเดือนมีนาคม 2563 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 450 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่นักงานเขตพระคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,030 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่สำนักงานเขตพระคร ในเดือนมกราคม 2563 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,036 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่สำนักงานเขตพระคร ในเดือนธันวาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,164 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่สำนักงานเขตพระคร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,064 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักขยะหอมที่สวนพระปกเกล้าและตั้งโต๊ะแจกตัวอย่างน้ำหมักขยะหอมหน้าอาคารฝ่ายรักษาฯ เป็นประจำทุกวันพุธ และที่สำนักงานเขตพระคร ในเดือนตุลาคม 2562 แจกน้ำขยะหอม ขนาดขวด 600 ซีซี จำนวน 1,141 ขวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสาธิตให้หน่วยงานที่สนใจ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดขยายผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0748

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.30

100 / 100
2
17.46

100 / 100
3
17.43

100 / 100
4
16.75

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **