ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย : 50010000-3323

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) มีส่วนร่วมในการลดและแยก มูลฝอย

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2563 2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร 3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ประชาชน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 16.55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-08-08)

89.00

08/08/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 9.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

09/07/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.10 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 7.50 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 48.70 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 251.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 271.15ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 297.37ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 303.65 ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 316.99 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-11)

7.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ให้คำแนะนำให้กับประชาชน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0748

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.30

100 / 100
2
17.46

100 / 100
3
17.43

100 / 100
4
16.75

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **