ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50010000-3324

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุติมา สุนทร (โทร.6579)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพระนครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ขึ้น

50010800/50010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกันยายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,868,886.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 68,094,292.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,327,243.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,925,200.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 14,631,976.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 313,788,532.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 178,498,511.30 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 39,473,177.49 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 64,368,392.73 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,327,201.25 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 2,513,510.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 14,166,364.25 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกันยายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 355,833,508.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 73,506,548.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,327,243.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,925,200.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 18,184,342.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นเงิน 290,477,426.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.63 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 162,087,508.07 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 35,893,326.18 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62,654,477.02 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,326,541.81 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,706,110.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 13,368,088.25 บาท ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกันยายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,868,886.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 68,094,292.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,327,243.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,925,200.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 14,631,976.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 313,788,532.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 178,498,511.30 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 39,473,177.49 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 64,368,392.73 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,327,201.25 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 2,513,510.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 14,166,364.25 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.37 (2020-08-31)

72.37

31/08/2563 : ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนสิงหาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357,312,637.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 73,671,748.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,806,372.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 18,184,342.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 258,601,850.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.37 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 145,682,221.49 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 32,305,326.18 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 52,897,612.38 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 7,181,580.99 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,384,940.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 11,708,794.47 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.23 (2020-07-31)

69.23

31/7/2563 :ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกรกฎาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361,633,797.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62,649,660.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,752,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 18,184,342.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 250,359,703.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.23 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 145,678,653.75 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 32,305,326.18 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46,382,501.97 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 6,438,602.90 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,384,940.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 10,728,303.39 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.40 (2020-06-26)

65.40

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมิถุนายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,256,705.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,752,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,007,250.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 241,494,158.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.40 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,624,584.51 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 32,317,332.84 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 41,405,169.90 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 5,647,735.56 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,313,060.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 9,744,901.13 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.32 (2020-05-25)

57.32

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนพฤษภาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,559,300.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60,287,570.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 17,634,775.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 212,172,924.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.32 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 127,925,345.25 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 28,766,886.14 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32,280,560.54 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 4,958,758.38 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,995,435.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,288,380.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 7,796,189.04 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.34 (2020-04-16)

47.34

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนเมษายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นเงิน 183,692,882.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.34 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 112,406,306.98 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 25,109,689.81 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 29,744,898,.69 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 4,261,033.74 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,243,320.-บาท 7. เงินอุดหนุน 943,280.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 7,422,983.49 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.51 (2020-03-11)

35.51

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมีนาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 137,792,065.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.51 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 81,561,407.62 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 17,971,644.77 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 25,119,887.04 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 3,561,343.02 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,264,320.-บาท 7. เงินอุดหนุน 735,860.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 5,416,232.80 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.53 (2020-02-11)

27.53

2020-2-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกุมภาพันธ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 106,821,217.45บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65,583,550.09 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 13,782,113.16 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17,889,211.33 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 2,805,254.14 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,300.-บาท 7. เงินอุดหนุน 442,730.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 4,674,688.73 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.39 (2020-01-15)

20.39

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมกราคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,385,680.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,819,200.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นเงิน 79,180,668.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.39 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 49,462,740.09 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 10,675,025.56.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 13,978,556.42 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 2,134,379.78 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,009,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 178,770.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 1,741,826.96 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.64 (2019-12-11)

11.64

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนธันวาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,335,880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,893,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,769,200.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 45,219,904.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.64 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30,569,558.38 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 7,042,063.38 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,859,178.21 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 1,325,058.61 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 424,045.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.19 (2019-11-08)

5.19

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนพฤศจิกายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,194,880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,660,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,466,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,563,400.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 20,151,702.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15,342,940.- บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3,480,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 444,230.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 755,314.50 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 129,218.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.06 (2019-10-31)

5.06

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอนเดือนตุลาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,129880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,660,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,466,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,563,400.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 19,656,904.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15,303,740.- บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3,468,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 173,400.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 711,194.50 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 570.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตพระนครให้ความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายในการประชุมผู้บริหารเขต
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายและส่งคืนงบกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0759

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.69

100 / 100
2
36.31

100 / 100
3
66.54

0 / 0
4
94.48

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **