ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส : 50010000-3326

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรวิสรา เชื้อจันทร์ (โทร.6578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัสดุของหน่วยงาน โดยทุกไตรมาสต้องรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินจากทุกฝ่ายและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสของสำนักงานเขตพระนครเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด จึงได้จัดทำกิจกรรมการเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ขึ้น

50010800/50010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสให้ฝ่ายการคลังได้ตามกำหนด 2.เพื่อให้การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสของสำนักงานเขตพระนครเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสให้ฝ่ายการคลังได้ตามกำหนด 2.สำนักงานเขตพระนครจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : รายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : รายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/08/2563 :จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 3 แบบ 1 และแบบ 2 ครบถ้วน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-07-31)

91.00

31/7/2563 :จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 3 แบบ 1 และแบบ 2 ครบถ้วน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 2 แบบ 1 และแบบ 2 ครบถ้วน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 2 เมื่อวันที่ เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-16)

80.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 2 เมื่อวันที่ เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-11)

75.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-11)

70.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-15)

65.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-11)

50.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-08)

50.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือกำหนดแนวทางการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เสนอผู้อำนวยการเขตให้ความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสจากทุกฝ่าย-ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสจากทุกฝ่าย-ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสจากทุกฝ่าย-ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและเร่งรัดการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสจากทุกฝ่าย-ไตรมาสที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0761

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **