ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ : 50010000-3334

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้มากกว่า 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบ ทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเภทต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดเขตพระนครและบางโรงเรียนได้ยกเลิกการแจกนมถุง เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มแล้วนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม (ที่ทำการพระราม 7) เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 2. เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตพระนคร 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญ และตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. โรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 11 โรงเรียน รณรงค์ให้นักเรียนรวบรวมกล่องนมไว้เพื่อรอการจัดเก็บ 2. ขอความร่วมมือจาก ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพระนครในการเข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่เขต ในเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 395 กิโลกรัม นำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-08)

80.00

08/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่่มีการจัดเก็บกล่องนม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

09/07/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ไม่่มีการจัดเก็บกล่องนม เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่่มีการจัดเก็บกล่องนม เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่่มีการจัดเก็บกล่องนม เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 :มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่เขต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 131 กิโลกรัม นำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่เขต ในเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 313 กิโลกรัม นำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่เขต ในเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 125 กิโลกรัม นำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่เขต ในเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 165 กิโลกรัม และในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 221 กิโลกรัม นำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-11)

7.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการจัดเก็บกล่องนม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่จัดเก็บกล่องนมโรงเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0748

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.30

100 / 100
2
17.46

100 / 100
3
17.43

100 / 100
4
16.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **