ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50010000-3335

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศอีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วยขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟูลออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไปถึงแม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 – 5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งหากมิได้จำกัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำ ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ หากได้รับสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมและสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามนโยบายของ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชน 2. เพื่อให้การจัดเก็บ รวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม 4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย 5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จัดเก็บขยะอันตรายตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 5.50 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-08)

85.00

08/08/2563 : ในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.80 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

09/07/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.08 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.07 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-13)

50.00

13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-17)

40.00

17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 2.36 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.94 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : ในเดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.9 ตัน และนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนไม่คัดแยกขยะอันตรายที่ชัดเจน มักทิ้งปะปนรวมกับขยะทั่วไป 2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตารางดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือประกาศขอความร่วมมือ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดรถบริการจัดเก็บและนำทิ้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปข้อมูลรายงานประจำเดือน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3335

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3335

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0749

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.92

100 / 100
2
3.10

100 / 100
3
4.17

100 / 100
4
5.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **