ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) : 50010000-3348

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดแก้ปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ตลอดจนสอดรับกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแผนการตรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอาชญากรรมตามโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อเป็นการลดและแก้ปัญหาการเกิดอาชญากรรม 4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามมิให้มีการเกิดอาชญากรรม

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพระนคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนงาน และเสนอขอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจุดเสี่ยงภัยพร้อมจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารเขต และสำนักเทศกิจทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0750

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **