ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) : 50010000-3349

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า – เย็น 3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

เป้าหมายของโครงการ

หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/06/2563 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนคร ทั้งเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน โครงการ คำสั่งมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0750

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **