ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50010000-3350

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาด้านอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา และผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายโดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพระนครจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจนี้ขึ้น

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว 2. เพื่อช่วยลดปัญหาความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

จัดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในบริเวณสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง พระอารามหลวง ท้องสนามหลวง ถนนข้าวสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงานการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน โครงการ คำสั่งมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0750

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **