ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยท่ากลาง : 50010000-3429

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและดูสวยงามยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวทาง - ส้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตผสมร้อน พร้อมTACK COAT - ปรับปรุงทางเท้าและบ่อพักท่อระบายน้ำ - รื้อพื้นทางเท้าเดิม - ปูแผ่นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ - รื้อคันหินเดิม - เสริมคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป - เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน - เจาะสกัดขอบบ่อพัก พร้อมขนย้ายวัสดุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-29)

100.00

29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ตรวจรับงานแล้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดย ห้างหุ้นส่วน เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-08-30)

52.00

30/08/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-16)

50.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างขยายเวลาในการทำงาน ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-13)

0.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-30)

50.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-07-16)

42.00

16/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-28)

40.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-15)

20.00

ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่เริ่มต้นสัญญา 23 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2564 เลขที่สัญญา ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-28)

10.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-05-13)

19.00

13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นสว่นจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-04-29)

18.00

29/04/2564 : รอบริษัท ดำเนินการเข้าพื่นที่ปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-03-31)

18.00

31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 23 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2564 ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยห้างหุ้นสว่นจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-25)

17.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติ (ขนาดกระเบื้อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-28)

16.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเนื้องาน,ขนาดกระเบื้อง ไม่ตรงกับข้อบัญญัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-15)

16.00

1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-16)

12.00

16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-30)

11.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.08

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
52.08

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **