ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50010000-3433

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธีร์นานา ธรรมสุบัลลังก์ (โทร.6560)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมืองตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลแผนที่เขตพระนครถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ท้้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

50010200/50010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - เพื่อส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-02)

96.00

02/09/2564 : เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-05)

91.00

05/08/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-05)

80.00

05/07/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-06-02)

71.00

02/06/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-05-06)

63.00

06/05/2564 : เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-21)

55.00

21/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-03-02)

46.00

02/03/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-02)

38.00

02/02/2564 : เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

เดือน ธันวาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-12-03)

21.00

เดือน พฤศจิกายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.51 (2020-11-05)

12.51

5/11/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.34 (2020-10-28)

8.34

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้าน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบกสผ.2 ส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0783

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **