ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50020000-3144

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดารารัตน์ ศรีบุญเพ็ง โทร 6409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อม เทคนิคและความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับการมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะด้านในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

50020100/50020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรวมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อเป็นการรวมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุ 3. เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วมของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกประจำจุดแจกอาหารภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โดยอาสาสมัครฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **