ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตามแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย : 50020000-3146

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุวัต ช่างสากล เบอร์โทร 6409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อม เทคนิคและความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับการมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะด้านในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

50020100/50020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที 2. เพื่อให้แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของตนเองอย่างชัดเจน 3. เพื่อสร้างการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ยามเกิดเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและทีมงานจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิร่วมซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-30)

40.00

2020-6-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3146

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3146

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0786

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **