ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการส่งเสริมการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ : 50020000-3150

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ 0877029111

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 มีผลบังคัับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะบเียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่เคยขอมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และจะต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ได้ทราบและสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

50020200/50020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้โดยสสะดวกและรวดเร็ว 3.เพื่อเะป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนในเชิงรุก 4.ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจสูงสุด ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้โดยสะดวกและรวดเร็ว และมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 31 ส.ค. 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 22 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 24 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-23)

85.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 43 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ฝ่ายทะเบียนงดจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากการระบาดโรคโควิด19และปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ตั้งแต่ 1เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนงดจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากการระบาดโรคโควิด19และปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ตั้งแต่ 1เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 34 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 11 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 36 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 25 ธ.ค. 2562 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 25 พ.ย. 2562 มีเด็กและเยาวชนที่มาขอรับบริการทั้งในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและนอกพื้นที่เขต จำนวน 72 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทอดแบบสอบถามให้แก่ ผู้ปกครองที่พาเด็กและเยาวชนมาขอมีบัตร พบว่ามีความพึงพอใจไม่่น้อยกว่าร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **