ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542 : 50020000-3151

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรัตน์ เจริญรุ่งเรือง 022813673

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546 จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย

50020200/50020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 4. เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 3 เล่ม หรือ 297 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 6 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 412 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-23)

85.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 6เล่ม หรือ 571 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 1 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย -22 พ.ค.63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 4เล่ม หรือ 380 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 5 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค้นหาเลขประจำตัวประชาชนจากชื่อตัวและชื่อสกุล ตามข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) ที่จัดเก็บเป็นเอกสารไว้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลชื่อบุคคล (ชื่อตัว) ลงฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลใน ระบบคอมพิวเตอร์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เพื่อใช้สำรวจผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **