ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ : 50020000-3152

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022816373

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

50020200/50020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...26 ก.ค. - 31 ส.ค. 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวนสมาชิกเดิม 168 ราย เพิ่มขึ้นอีก 6 ราย รวมทั้งหมด 174 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 3 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวนสมาชิกเดิม 163 ราย เพิ่มขึ้นอีก 5 ราย รวมทั้งหมด 168 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 3 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-23)

85.00

23/6/2563 : ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย.2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"เพิ่มขึ้น 8 ราย จำนวนสมาชิก 163 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 5 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 2 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 152 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 3 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 1 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 148 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 5 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 145 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 5 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 140 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 5 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 5 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562 - 25 มกราคม 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 160 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 4 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 2 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 185 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตร จำนวน 4 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 2 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 25 พ.ย. 2562 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 182 ราย มีผู้ขอตรวจสอบ 4 สูติบัตร จำนวน 3 ราย และมีผู้ขอคัดสูติบัตรและรับรอง จำนวน 2 ราย มีความพึงพอใจมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **