ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50020000-3153

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายไพบูลย์ พัฒราช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน

50020300/50020300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเท้า ผิวจราจร และภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย -เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา -เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว -เพื่อเป็นการแก้ไขและลดปัญหาเรื่องการจราจร - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้าและถนน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเท้า ผิวจราจร ภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ส่งคืนงบประมาณจำนวน 3 ล้านคืนสำนักงบประมาณ เดือน พ.ค2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-21)

25.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-25)

25.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-30)

5.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-07-21
สิ้นสุด :2019-07-21
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2019-07-21
สิ้นสุด :2019-07-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3153

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3153

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **