ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 : 50020000-3155

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยุคลทร ไทรแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาน้ำท่วมขังส่วนใหญ่นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

50020300/50020300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง 2.เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุกอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดเป็น 2 ระยะ 1.ระยะสั้น ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และลำราง 6 สาย ใหแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนอย่่างมีประสิทธิภาพ สำรวจฝาบ่อที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม 2.ระยะยาว จัดหางบประมาณมาดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-21)

50.00

21/2/2563 : ได้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศอีบิสดิ่ง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.63 - 7 ก.ภ.2563 เสนอราคา 11 ก.พ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-25)

60.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน เดือน มกราคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและวางแผนงานที่จะดำเนินการป้องกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 6
:รายงานพิจารณาผลขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 7
:ประกาศผู้ชนะ
:5%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 8
:ลงนามสัญญาจ้างและดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับงานจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-03-27
สิ้นสุด :2019-03-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3155

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3155

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **