ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพื้นที่กรุงเทพกลาง : 50020000-3159

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยุคลทร ไทรแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาน้ำท่วมขังส่วนใหญ่นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

50020300/50020300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง 2.เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุกอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง ภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-23)

70.00

23/7/2563 : วันที่ 22 ก.ค. 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ้งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดฉีดล้างคันคลอง และร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ บริเวณคลองจุลนาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : วันที่ 22 พ ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักการระบายน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ้งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดฉีดล้างคันคลอง และร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ บริเวณคลองโอ่งอ่าง บางลำภู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-25)

78.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-21)

75.00

21/4/2563 :วันที่ 27 มี ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักการระบายน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ้งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดฉีดล้างคันคลอง และร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ บริเวณคลองโอ่งอ่าง บางลำภู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : วันที่ 20 มี ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศและรักษาความสะอาดคลองร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง ,สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักการระบายน้ำบริเวณคลองโอ่งอ่าง บางลำภู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-21)

65.00

21/2/2563 :3/2/2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักการระบายน้ำ ได้ร่วมวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศ บริเวณคลองโอ่งอ่าง บางลำภู และวันที่ 21/2/63 ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่และเทน้ำหมักชีวะภาพบริเวณคลองโองอ่าง บางลำภู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับภูมิทัศคลองมหานาคติดตั้งราวกันตก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคลองเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับปรุง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3159

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3159

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **