ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50020000-3160

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุรัสวดี สีหราช โทร.1647-8 หรือ 0 2281 3965

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญได้แก่ การตรวจสอบเหตุรำคาญ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ แมลงและสัตว์นำโรค ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การตรวจวัดคุณภาพตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในส่วนของพันธกิจกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปี 2563 ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวในข้างต้น

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2.เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมทั้งด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรนักวิชาการสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของสถานประกอบกิจการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้อง 2. ร้อยละ 80 ของสถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบแนะนำ ตรวจเตือน ให้ปฏิบัติตามประกาศกฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับเงินงวดที่ 4

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 : ติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/06/2563 : ปฏิบัติงานควบคุมการใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/04/2563 : ชะลอการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนและออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธาณณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเบิกจ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจอาคารสถานที่ อาคารสาธารณะ อาคารสถานประกอบการและอาคารพักอาศัย ที่มีปัญหาด้านสุขลักษณะหรือสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-30
สิ้นสุด :2019-10-30
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-30
สิ้นสุด :2019-10-30
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานปฏิบัิติงานนอกเวลาราชการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3160

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3160

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **