ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50020000-3161

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกัญญา วิจิตรจิตเลิศ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทร./โทรสาร 0 2281 3965 หรือ 6417-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบการปนเปื้อนร้อยละ 1.87 และ 2.16 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารเน้นที่อาหารกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก และสถิติการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในปี พ.ศ. 2557 – 2559 พบการปนเปื้อนร้อยละ 21.31 27.5 และ 27.70 ตามลำดับ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น สาเหตุหลักคือการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยในปี พ.ศ. 2557 – 2559 (668.79 677.58 และ 789.32) ซึ่งพบว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 (1,479 และ 1,685.62) และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2559 (1,556.48) จากสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน สากลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร ๒. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร ๓. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

๑. ร้อยละตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ๒. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคค่าเป้าหมายร้อยละ 95 ๓. ร้อยละของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครค่าเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : สรุปงานตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 : ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 เพื่อที่จะประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/06/2563 : เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/04/2563 ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร และเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาตลาด เบิกค่าอาหาร อาหารว่างกิจกรรมพัฒนาย่านนางเลิ้ง เบิกค่าชุดทดสอบอาหารเบื้องต้นของกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าวัสดุย่านอาหารปลอดภัยและกิจกรรมพัฒนาตลาดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการที่จะออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานล่วงเวลา 2 แผน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สุ่มเก็บตัวอย่างและเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานล่วงเวลาค่าอาหารทำการและเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ออกปฏิบัติงานล่วงเวลาค่าบุคลากรทางการแพทย์และเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:จัดประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าชุดทดสอบกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 10
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมสุขาภิบาลตลาด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 11
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ย่านอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 12
:จัดประชุมย่านอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3161

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3161

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.6800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
99.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **