ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50020000-3162

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเลิศฤทธิ์ จันทร์สุข โทร.1647-8 หรือ 0 2281 3965

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร และเป็นปัญหาทางการสาธารณสุขที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕8 จำนวนตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง จากรายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9 ซึ่งได้รับรายงานเฝ้าระวังโรค (รง.506) จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 5,174 คน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 90.83 ไม่มีผู้เสียชีวิต จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตาม ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย ๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน (จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชนมีค่า HI < ๑๐ ) โรงเรียน ศาสนสถาน และสถานประกอบการเสี่ยงในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปลอดลูกน้ำยุงลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ดำเนินงานตามแผนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 : ปฏิบัติงานกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/06/2563 : ปฎิบัติการควบคุมแหล่งกำเนิดเพาะพันธ์ยุงลาย ในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/05/2563 : ออกปฏิบัติงานตามแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/04/2563 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วัด ชุมชน โรงเรียน ตลาดฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง - ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด - กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านในรัศมี 100 เมตร - การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :1.ปัญหาความคาดเคลื่อนของข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เช่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรอกข้อมูลไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน หรือไม่มีข้อมูลติดต่อกับไปยังผู้ป่วย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถค้นหาบ้านผู้ป่วยได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3162

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3162

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **