ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของผู้ประกอบการ : 50020000-3164

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนุพงษ์ รุ่งเรืองวุฒิกุล โทร.02-281-3965

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญเช่นกัน

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plant เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามประเภทแหล่งกำเนิด ได้แก่ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 กลุ่มอาคารบางประเภทและบางขนาด หรืออาคารประเภท ก และ อาคารประเภท ข ที่ดินจัดสรรประเภท ก ที่ดินจัดสรรประเภท ข รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข อีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ส่งผลการดำเนินงานตามโครงการให้สำนักการระบายน้ำอันประกอบด้วย 1)การลงข้อมูลการสำรวจการจัดการน้ำเสียสถานประกอบการที่เข้าข่ายตามตัวชี้วัดลงในระบบ Google Form 2)รูปภาพหรือรูปถ่ายการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยงกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสัย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 3)ตารางสรุปผลการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/06/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทำความเข้าใจในการจัดการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/05/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทำความเข้าใจในการจัดการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/04/2563 : ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกออบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ในขั้นตอนประชาสัมพันธ์การดูและระบบบำบัดน้ำเสีย การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียให้ผู้ประกอบการทราบ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 แห่ง ให้สำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ประกอบการบางรายส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ส่งหนังสือรอบใหม่ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารประเภท กและ ข กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มที่ดินจัดสรร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำข้อมูลรายละเอียดแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดจำนวน 1 ฐานข้อมูล จำนวนและรายชื่อตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานเขต ดำเนินการ ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย พร้อมกรอกแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ให้สำนักการระบายน้ำ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขแบบสำรวจ
:0%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำนักงานเขตจัดทำข้อมูลรายละเอียดแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดจำนวน 1 ฐานข้อมูล จำนวนและรายชื่อตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนธันวาคม 2562
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตจัดส่งผลการการดำเนินงานตามแบบรายงานผลฯ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย พร้อมจัดส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ พร้อมภาพถ่าย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตจัดส่งแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด ให้สำนักการระบายน้ำ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3164

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3164

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0797

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **