ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ : 50020000-3165

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน (0-2281-0202)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

50020500/50020500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 123.01 (2020-09-14)

123.01

14/9/2563 : ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 139 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 123.01

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 120.35 (2020-08-30)

120.35

30/8/2563 : ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 136 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 120.35

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 107.96 (2020-07-31)

107.96

31/7/2563 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 122 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 107.96

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 111 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.23

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.27 (2020-05-27)

90.27

27/5/2563 : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 102 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.27

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-04-27)

87.00

27/04/2563 : ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 99 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.61

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.80 (2020-03-26)

70.80

26/3/2563 : ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 80 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 70.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.10 (2020-02-26)

53.10

26/2/2563 : ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 60 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 53.10

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.74 (2020-01-30)

32.74

30/1/2563 : ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 37 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 32.74

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.24 (2019-12-27)

21.24

27/12/2562 : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 21.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.16 (2019-11-29)

14.16

29/11/2562 : ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 16 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 14.16

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.08 (2019-10-30)

7.08

30/10/2562 : ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 8 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.08

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบแนวทาง และหารือร่วมกันในการดำเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การออกดำเนินการสำรวจภาษีป้าย ต้องดำเนินการ ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และเร่งรัด ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการนำเสนอผลสำเร็จ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **