ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50020000-3166

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน (0-2281-0202)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจกจ่าย พร้อมทั้งจัดส่งใบแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

50020500/50020500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน 2 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 3 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/8/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.ค. 63 ขณะนี้ฝ่ายรายได้ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีฯ และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.ค. 63 ขณะนี้ฝ่ายรายได้ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีฯ และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 90

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-28)

70.00

28/6/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ฝ่ายรายได้ทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ผู้เสียภาษีมาทำการแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณภาษีให้ถุกต้อง ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 70

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ฝ่ายรายได้ทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ผู้เสียภาษีมาทำการแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณภาษีให้ถุกต้อง ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 55

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/04/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ฝ่ายรายได้ทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ผู้เสียภาษีมาทำการแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณภาษีให้ถุกต้อง ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-27)

35.00

27/12/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 กำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 35

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 กำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ขณะนี้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 กำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 15

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบแนวทาง และหารือร่วมกันในการดำเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การออกดำเนินการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไป ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และเร่งรัด ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการนำเสนอผลสำเร็จ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0807

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **