ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบังคับภาษีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50020000-3167

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน (0-2281-0202)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการบังคับภาษีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

50020500/50020500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน 2 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 3 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการต่อจากรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระเงิน จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผลให้เริ่มดำเนินการบังคับภาษีลูกหนี้ค้างชำระภาษีได้ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ดังนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ภายในกำหนดได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-14)

15.00

14/9/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. เมื่อ 28 ส.ค.2563 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 จึงทำให้สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-30)

15.00

30/8/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-31)

15.00

31/7/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-28)

15.00

28/6/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-27)

15.00

27/5/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-27)

15.00

27/04/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-26)

15.00

26/3/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-30)

15.00

30/1/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

2019-11-29 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก โดยกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก โดยกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบแนวทาง และหารือร่วมกันในการดำเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การออกดำเนินการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไป ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และเร่งรัด ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการนำเสนอผลสำเร็จ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0807

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **