ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ : 50020000-3168

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แผงลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนมปัง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว และพบว่ามีการกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีส่วนร่วมในจัดเก็บไขมันให้ถูกสุขลักษณะ ๒.๒ เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนต่อการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการหามาตรการและแนวทางในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 2.5 เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายด้านการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เป้าหมายของโครงการ

4.1 ผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4.2 การจัดเก็บไขมันเพื่อส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 4.3 พื้นที่โครงการมีการปรับปรุงการจัดเก็บไขมันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นขึ้น โดยผู้ประกอบการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมถึงเครือข่ายประชาสังคม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น มีส่วนร่วมดำเนินการ 4.4 สร้างความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 46 ราย ปริมาณ 67.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 16,950 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,500 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 66 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 ::ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 :ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 :ประจำเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 30 ราย ปริมาณ 33.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8.400 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 42.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 10,650 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 78 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,550 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-02)

40.00

2/2/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 35 ราย ปริมาณ 48.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,150 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 68 ราย ปริมาณ 84 ลบ.ม. จำนวนเงิน 21,050 บาท คือ ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 64 ราย ปริมาณ 79 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,850 บาท คือประเภทโรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล และร้านจำหน่ายอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 57 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,550 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารและผลิตอาหาร แผงลอยที่เป็นแหล่งผลิตไขมันจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการแหล่งผลิตไขมันเข้าร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เข้าดำเนินการจัดเก็บไขมันตามที่นัดหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
46.53

100 / 100
3
61.58

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **