ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50020000-3169

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นและมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นหลายด้าน เช่นปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในบางพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ในตรอก ซอยที่คับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ต้องใช้แรงงานชักลากมูลฝอย ทำให้มีมูลฝอยตกค้างส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือลดและคัดแยกมูลฝอย 2.เพื่อให้อาสาสมัคชักลากมูลฝอยในชุมชนมีหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยของชุมชนรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3.เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม 4.เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินงานโครงการฯใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส,ชุมชนวัดสิตารามและชุมชนจักรพรรดิพงษ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลาก จำนวน 4,500 บาท คือ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 2,250 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส และกันยายน 2563 จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 :ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 2,250 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 2,250 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 :ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการดังนี้ - เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท - เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 ชุมชนๆละ 2,250 บาท รวม 4,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์,ชุมชนวัดโสมนัส - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ/ดำเนินการจัดหาวัสดุ/ประสานชุมชน/และอยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาวัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและสรุปผลรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3169

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3169

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **