ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50020000-3170

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมณี ศรประพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ จึงได้รณรงค์ด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่กรุงเทพให้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ โรงเรียน สถานที่ราชการ บริษัท ร้านค้า ชุมขน ฯลฯ มีการจัดเก็บว้ัสดุสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้หรือส่ิงของเหลือใช้ เพื่อคัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่โดยการซ่อมแซมหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนลดปริมาณมูลฝอยให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้หลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce(การลดการใช้)Reuse(การใช้ซ้่ำ) Recycle(การนำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยลดภาวะโลกร้อนและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ ขยะะชิ้นใหญ่

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บริการแก่ประชาชน สถานประกอบการต่างๆ โรงเรียน อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ บริษัท ร้านค้า ฯลฯ ในการจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้เพื่อซ่อมแซมหรือแปรรูป นำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 2.เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่พักอาศัย บริษัท ห้างร้าน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดี 3.เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 5.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย 6.เพื่อให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 104.58 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 71.85 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 103.80 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 80.30 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 96.95 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 84.28 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 89.81 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 81.85 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 89.81 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 81.85 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 77.50 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 81.00 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 90.05 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 81.48 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 0.8 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายเงิน จำนวน 49,996 บาท เรียบร้อยแล้ว /ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (53.94 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (86.15 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (1.5 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน /ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (77.60 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (83.39 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (2 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน / ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (112.13 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (77.665 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (1 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุในการสาธิตและประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 49,996 บาท /ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (115.335 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (73.445.55 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (1.9 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 :ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขออนุมััติโครงการและจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (124.915 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (70.555 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (1.7 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และสาธิตวิธิีการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
13.14

0 / 0
4
17.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **