ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย : 50020000-3171

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรีดา ปัญญา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะพี่เพิ่มมากขึ้นจึังได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยตรง เฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย เช่น สารปรอท สารตะกั่ว ฯลฯ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดน้ำยาทาเล็บ หากมึีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมมือในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 2.เพื่ีอให้จัดเก็บขยะอ้ันตรายได้ง่ายขึ้น และนำไปกำจัดอยางถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บขยะอันตรายนำส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมได้เป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ประจำเดือน กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,880 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ประจำเดือนสิ่งหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 470 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 460 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 :ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 490 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก. คือ หลอดไฟ 340 กก. และภาชนะบรรจุสารเคมี 30 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,100 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 400 กก. คือ หลอดไฟ 250 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 730 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 560 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 170 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 640 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุภัณฑ์สารเคมี 400 กก. และซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 40 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ขออนุมัติโครงการ/จัดเก็บขยะอันตรายได้ 840 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุภัณฑ์ 150 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 200 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์แจกเอกสาร แผ่นพับ ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตราย
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่จัดเก้็บขยะอันตรายตามวันที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมสถิติข้อมูล สรุปรายงานผลประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3171

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3171

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
7.68

100 / 100
3
10.35

0 / 0
4
10.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **