ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50020000-3172

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุริยา ปุจโฉ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปลุูกต้นไม้ในเมืองเพิ่มขึ้น การพัฒนาพื้นทีสีเขียวที่มีอยู่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เดิมให้สวยงาม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น และยังเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สดใส ร่มรื่น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองจัดทำโครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มสีเขียวขึ้น เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นการเพืิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหาคร 2. เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

เป้าหมายของโครงการ

1. ตั้งกระถางไฟเบอร์กลาสชนิดพิมพ์ลายในตัว พร้อมฐานตั้งพื้น ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 0.37x 0.72 x 0.40 เมตร ทำจากไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปอย่างดี พิมพ์เป็นลายไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวกระถางไฟเบอร์กลาสหล่อหน้าไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตลอดทั้งใบ ตัวกระถางพ่นสีขาวหรือพิมพ์ลายไม้เป็นเส้นคาดนูนในตัว ขนาดสูง 0.05 เมตร จำนวน 5 เส้น พร้อมตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นตัวนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ก้นกระถางเจาะรูระบายน้ำตรงกับขาฐานตั้งพื้น เพื่อระบายน้ำออกสู่พื้นล่าง ฐานตั้งพื้นกระถางบนมีขนาด 0.57x0.27x0.21 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ด้านล่างมีขนาด 0.34x0.68 เมตร (กว้างxยาว) ที่ตั้งกระถางเจาะรูยึดน็อตกับฐานต้้งพื้น 4 จุด ด้านข้างกระถางแต่ละใบมีโซ่คลองต่อกัน ขนาดโซ่ช่วงละ 0.50 เมตร และปลูกต้นเฟื่องฟ้าสีแดง กระถาง 10 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร ทรงพุ่มเต็มกระถาง ในกระถางไฟเบอร์กลาส (จำนวน 3 กระถาง/กระถางไฟเบอร์) ตั้งบริเวณเกาะกลางถนนแยกไมตรีจิตต์ 2. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 3. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 47,616 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 :ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดซื้อต้นไม้เพื่อตั้งประดับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ วันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 84,000 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อตั้งประดับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ วันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 84,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 281,680 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 :ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมฐานตั้งพื้น จำนวน 68 กระบะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส ชนิดพิมพ์ลายในตัวพร้อมฐานตั้งพ้ืน จำนวน 68 กระบะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0804

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **