ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ : 50020000-3173

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาสาวปิยนุช คงนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ัจัดทำโครงการการนำกิ่งไม้ใบไม้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการนำก่ิงไม้ที่ตัดแต่งมาบดย่อยแล้วนำไปหมักทำปุ๋ยและส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ประกอบกับสามารถนำทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จะนำมาใส่ต้นไม้ ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยและประหยัดค่าจัดซื้อปุ๋ยใส่บำรุงรักษาต้นไม้อีกทางหนึ่ง

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย 2.เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก กิ่งไม้ขนาดต่างๆ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

เป้าหมายของโครงการ

ลดปริมาณน้ำหนักกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.การนำเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมักและนำกลับไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับ 2.การนำกิ่งไม้ขนาดต่างๆ มาทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 29 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 30.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 :ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 32 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 :ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 30.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 32.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 33.82 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 :ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 22.60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 36.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 38.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงกาและดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์ส่งโรงงานทำปุ๋ยได้ปริมาณ 44.99 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่มาบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักใบ้ในพื้นที่ และส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
13.14

0 / 0
4
17.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **