ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50020000-3188

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์วิชาการเขตโดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่สำนักงานเขตเป็น ผู้กำหนดเองและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การจัดการศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงเห็นสมควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50020700/50020700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม. - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดกทม. และมาตรฐานการศึกษาของกทม.

เป้าหมายของโครงการ

- จัดการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง - สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและกระจายอำนาจให้โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ - สามารถดำเนินการเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียนได้ตามที่กทม.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/08/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-23)

10.00

23/07/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:จัดการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แผนการใช้จ่ายเงิน (เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ) และการประเมินผล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แผนการใช้จ่ายเงิน (เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ) และการประเมินผล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **