ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50020000-3191

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ประกอบหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/9572 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่องการดำเนินการโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุจนได้ตัวผู้รับจ้าง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปก่อน และหากงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอจัดสรรเพิ่มเติมในภายหลัง

50020700/50020700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขต - เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน - เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกทม.ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น - สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน - สร้างมาตรฐานและตวามปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 1,968,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-31)

60.00

31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ไปแล้ว 1,476,000 บาท และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-23)

55.00

23/07/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2563 - เมษายน 2563 ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2563 - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างเหมายามฯ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 4 ร.ร. และเบิกค่าใช้จ่าย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **