ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 : 50020000-3195

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปาณิสรา สิงห์บุบผา เบอร์โทร 6428

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญาภายในกำหนดเวลา - หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด - หน่วยงานไม่มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

50020800/50020800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถส่งเงินที่ยังไม่ได้รับเงินงวดคืนเข้างบกลางได้ทัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-25)

95.00

25/09/2563 : เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-08-25)

74.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-07-24)

67.00

24/07/2563 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-25)

65.00

25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.57 (2020-05-25)

57.57

25/05/2563 : ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.07 (2020-04-24)

49.07

24/4/2563 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคิด-19 ทำให้ยอดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.56 (2020-03-25)

39.56

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 ค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2563 และอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.23 (2020-02-24)

33.23

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.77 (2020-01-24)

25.77

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ขออนุมัตเเงินงวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้เงินงวด และขออนุมัติเงินงวด งวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.08 (2019-12-30)

18.08

30/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.30 (2019-11-19)

6.30

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.19 (2019-10-31)

5.19

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดการส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3195

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3195

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0808

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.73

100 / 100
2
39.56

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
95.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **