ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทิ้ง จับปรับ : 50020000-3198

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมงคลชนก ปุณณสิริพันธุ์ เบอร์โทร. 6432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีความสุข โดยส่งเสริมการปรับเพิ่มทัศนียภาพของเมืองให้โดดเด่น ใส่ใจดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของกรุงเทพมหานครให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งสกปรกรกรุงรัง แต่การดำเนินการยังประสบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ เพราะประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ การไม่มีระเบียบวินัยด้านการรักษาความสะอาดของตนเองและสิ่งแวดล้อม มีการละเมิดกฎระเบียบของสังคม เช่น การเห็นแก่ตัวด้วยการทิ้งขยะลงบนถนน โดยเฉพาะบริเวณป้ายรถประจำทาง แหล่งชุมชน สถานีรถไฟฟ้า และคูคลองสาธารณะทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความสกปรกและความไม่สะอาดเรียบร้อย บางคูคลองมีสภาพน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคนานาชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน ฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ขึ้น

50020900/50020900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางสาธารณะและคูคลอง 2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้รู้รักสะอาด มีวินัยไม่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ลดปัญหาการทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ คูคลอง และทางนำ้สาธารณะได้มากขึ้น 2. พื้นที่เขตสะอาดเรียบร้อยปราศจากขยะมูลฝอย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ไม่น้อนกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-21)

8.00

21/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-27)

2.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะทางระบายน้ำและคุ้มครองเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งจากเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากฎขันจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ตักเตือนและจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น จำนวน 2 จุดคือบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถนนวรจักรและบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยถนนเสือป่า
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะในการจัดหาภาชนะถังขยะเพื่อรองรับขยะในจุดต่างๆให้เพียงพอ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานฝ่ายโยธาจัดเรือและเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะลงในคูคลอง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการเข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูคลองหรือทางระบายน้ำให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองสาธารณะ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางหรือในจุดที่มีถังขยะรองรับ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามแผนการที่กำหนด โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและบันทึกรายงานประจำวัน
:78%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3198

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3198

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0791

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
96.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **