ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50020000-3203

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน และการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีลานกีฬาจำนวน ๙ ลาน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้สโมสรกีฬาเขตเป็นองค์กรขับเคลื่อน ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ส่งผลให้การพัฒนาด้านการกีฬาของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความเจริญก้าวหน้าและลานกีฬามีมาตรฐานยิ่งขึ้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬาดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกีฬา และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในกิจกรรมด้านกีฬาของสำนักงานเขต

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2. เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 3. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่ 4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน 5. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาของสำนักงานเขต 6. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านลานกีฬาและกิจกรรมสโมสรกีฬาป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างต่อเนื่อง 7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬาของสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬา โดยจัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาประจำลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 2 คน โดยให้ปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ค่าตอบแทนวันละ 360.-บาท/คน รวม 365 วัน (2 คน x 360.-บาท x 365 วัน) เป็นเงิน 262,800.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 2. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ สนามลานกีฬาบริเวณพื้นที่เขตและใกล้เคียง โดยกำหนดการแข่งขันในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับลานกีฬา ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,436.-บาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 22,680.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/08/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,436.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-24)

82.00

24/07/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,680.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-25)

74.00

25/06/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,218.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : 1.เดือนเมษายน 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (สถานที่ออกกำลังกาย) ทำให้อาสาสมัครลานกีฬาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.85 (2020-04-25)

56.85

25/4/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรมกีฬาป้อมปราบฯสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เนื่องจากทางสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการจัดกิจจกรมดังกล่าว และทางฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการส่งคืนเงินในส่วนนี้ให้ฝ่ายการคลังดำเนินการต่อไป 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 21,204.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.21 (2020-03-25)

48.21

25/3/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 18,000.-บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 21,924.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.64 (2020-02-25)

8.64

25/2/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมป้อมปราบฯ สัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 18,000.-บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,320.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.93 (2020-01-22)

30.93

22/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,680.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.30 (2019-12-26)

22.30

26/12/2562 : 1.เตรียมวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,680.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.20 (2019-11-26)

18.20

26/11/2562 : 1.ประชุมติดตามงบประมาณกับคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,436.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.10 (2019-10-28)

14.10

28/10/2562 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3203

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3203

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0789

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **