ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50020000-3204

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร คือ ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน กรุงเทพมหานครโดยการน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นหลักนำทางในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ประกอบด้วย หน่วยตรวจสุขภาพทางการเงิน การวิเคราะห์การเงิน การแนะนำให้คำปรึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รู้จักบริหารการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน เป็นการให้บริการเชิงรุก สามารถ นำความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การออมเงินมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เข้าถึงประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สามารถบริหารเงินออม การจับจ่ายใช้สอย เป้าหมายในการลงทุนในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคน ทางเลือกในการออม สูตรลับการออม เคล็ดลับแก้ปัญหา “ออมไม่สำเร็จ” ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 3. เพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการบริหารจัดสรรรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กำหนดระยะเวลา 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,000.-บาท และเบิกจ่ายค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.89 (2020-02-25)

8.89

25/2/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.88 (2020-01-22)

28.88

22/1/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อใช้ในกิจกรรมฯ ในวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อใช้ในเดือน ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อใช้ในเดือน ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0793

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อให้คนกรุงเทพรู้ใช้ รู้เก็บ เพื่อชีวิตมั่นคง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
8.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **