ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50020000-3206

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน และไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล 3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : 1.เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากยังมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 66,660.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-25)

93.00

25/08/2563 : 1.เดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากยังมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 37,057.-บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : 1.เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากยังมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 110,195.-บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : 1.เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากยังมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน และแบบฟอร์มการเบิกจ่าย จึงมีการส่งกลับให้คณะกรรมการชุมชนนำไปแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จึงเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-25)

71.00

25/05/2563 : 1.เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน และแบบฟอร์มการเบิกจ่าย จึงมีการส่งกลับให้คณะกรรมการชุมชนนำไปแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จึงเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.90 (2020-04-25)

63.90

25/4/2563 : 1.เดือนเมษายน 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.68 (2020-03-25)

56.68

25/3/2563 : 1.เดือนมีนาคม 2563 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 77,500.-บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.45 (2020-02-26)

49.45

26/2/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 71,444.-บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.22 (2020-01-22)

42.22

22/1/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2563 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 2.อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 2.อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่าย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่าย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้รับทราบแนวทาง และขั้นตอนการเบิกจ่าย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้รับทราบแนวทาง และขั้นตอนการเบิกจ่าย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3206

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3206

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **