ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50020000-3208

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางลักษณา มิตรประกอบโชค (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

"ผู้สูงอายุ" คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี สมควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรม หัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ การทำอาหาร หากได้รวบรวมเพื่อเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่สูญหาย สามารถอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่หรือชุมชนต่อไป ผู้สูงอายุจะเกิดความภาคภูมิใจ ชุมชนจะได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความสามารถอย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขต เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 2. เชิญผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-22)

100.00

22/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว มีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ นางกฤษณา แสงไชย สาขาหัตถกรรมการทำบาตรพระ 2.นายวิเชียร มีสุขสบาย สาขาอาหาร (บะหมี่อกเกี๋ยน ตลาดนางเลิ้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-26)

80.00

26/12/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุย่านนางเลิ้ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.การแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ย่านนางเลิ้ง 2.การสาธิตผลงาน อาทิ การทำบะหมี่ฮกเกี๋ยน การทำบาตรพระ การแพทย์แผนไทย ยาไทย การสานตะกร้า การทำสบู่ การทำของจิ๋ว 3.การเสวนาของภูมิปัญญาผู้สูงอายุย่านนางเลิ้ง 4.ชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่เป็นสมบัติล้ำค่าและความภาคภูมิใจของชาวย่านนางเลิ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการธนาคารสมอง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสรรหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมข้อมูลคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สรรหามาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3208

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3208

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0792

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ที่ถูกนำมาเผยแพร่และขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **