ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน : 50020000-3209

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรทิพย์ มากเหมือน (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยมีประชาชนร่วมคิดร่วมทำในการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและศักยภาพของประชาชนในชุมชนว่าทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นถ้ามีโอกาส จึงได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อตรวจเยี่ยมชาวชุมชนและรับฟังปัญหาต่างๆของชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจำนวน 14 ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ โดยออกตรวจเยี่ยมชุมชน ในวันราชการปกติวันละ 2 ชุมชน วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 96.67 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 94.13 และผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 93.33 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 94.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 96.36 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 93.85 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 93.33 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 93.54 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 94.00 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 93.75 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 96.67 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 93.50 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.68 (2020-04-25)

50.68

25/4/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.68 (2020-03-25)

50.68

25/3/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตรวจเยี่ยมชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 90.00 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 92.87 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.45 (2020-02-26)

42.45

26/2/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตรวจเยี่ยมชุมชน เดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 96.36 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 94.34 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.22 (2020-01-22)

34.22

22/1/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตรวจเยี่ยมชุมชน เดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 92.31 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 92.65 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-26)

26.00

26/12/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 92.31 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชนสะสม คือ 92.82 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-26)

18.00

26/11/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจเยี่ยมชุมชน เดือน ตุลาคม 2562 ร้อยละ 93.33 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจเยี่ยมชุมชนในวันราชการปกติ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจเยี่ยมชุมชนในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **