ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50020000-3210

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรทิพย์ มากเหมือน (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ และปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสวัสดิการ การป้องการบรรเทาปัญหา และพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาดังกล่าว

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 2. ส่งเสริมการดำเนินงานสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 3. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 4. สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต ระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันยกระดับของสังคมให้ได้มาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 1.1 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 1.2 วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็น 3. เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การพัฒนาชุมชน การให้บริการ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในทุกภาคส่วนของสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 25 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 28 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 4 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 1 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน - ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 5 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 47,487.- บาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 48,182.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 20 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 7 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 5 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 1 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 23 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 6 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 46,097.- บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/07/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 25 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 2 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 16 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 11 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 6 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 1 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 4 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 48,878.- บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน - ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 24 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 3 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน - ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 11 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 46,691.- บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-25)

67.00

25/05/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 25เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน - ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 18 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 5 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน - ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 23 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 4 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 46,550.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.90 (2020-04-25)

58.90

25/4/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 25มีนาคม - 24 เมษายน 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 3 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 3 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน - ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 3 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 44,852.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.68 (2020-03-25)

50.68

25/3/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 4 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 16 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 11 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 1 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน - ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 23 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 11 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 47,198.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.45 (2020-02-26)

42.45

26/2/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 2 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 6 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 5 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 1 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 59 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 4 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 30,448.39-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.22 (2020-01-22)

34.22

22/1/2563 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 26 ธันวาคม 2562-20 มกราคม 2563 มีดังนี้ 1.เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 1 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน - ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 1 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 1 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 44 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 5 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 30,766-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-26)

26.00

26/12/2562 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 26 พฤศจิกายน-25 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 41 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 75 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 41 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 9 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน - ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 2 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 29 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 7 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 32,130.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-26)

18.00

26/11/2562 : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากวันที่ 1 ตุลาคม 2562-25 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้ เงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 9 ราย 2.ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 55 ราย 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 34 ราย 4.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 33 ราย 5.ลงทะเบียนค่าจัดการงานศพ จำนวน 4 ราย 6.สำรวจบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อซ่อมแซม จำนวน 4 ราย 7.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 304 ราย 8.ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จำนวน 19 ราย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 48,562.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน แกนนำอาสาสมัคร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต ระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **