ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50020000-3211

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฏฐนันท์ สิงห์สุทธิ์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยของเรามีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นชาติอย่างชัดเจน ชาติไทยเรามีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญมากมาย อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อถึงวาระวันสำคัญต่างๆ เหล่านี้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ โดยยึดหลักการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นกิจกรรมให้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ในกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันเข้าพรรษา โดยการได้ร่วมทำบุญและร่วมถวายเทียนพรรษาในวันสำคัญทางศาสนา 3. เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนของขวัญวันเด็กเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 2 ประเพณีสงกรานต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียนพรรษา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-08-25)

89.00

25/08/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-24)

77.00

24/07/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-25)

66.00

25/06/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-25)

54.00

25/05/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.34 (2020-04-25)

43.34

25/4/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ COVID - 19 และมีการส่งคืนเงินในส่วนของกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ยอดเงิน 100,150.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.34 (2020-03-25)

43.34

25/3/2563 : ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.89 (2020-02-26)

33.89

26/2/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.44 (2020-01-22)

24.44

22/1/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งมอบของขวัญวันเด็กให้ชุมชนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 11 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมของขวัญวันเด็ก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประจำปี 2563 โดยจะส่งมอบของขวัญให้แต่ละชุมชนในวันที่ 9 มกราคม 2563 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 11 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมของขวัญวันเด็ก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสำนักงานเขตฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **