ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50020000-3212

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬายังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเต้นแอโรบิคให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอในการเว้นระยะห่าง จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอในการเว้นระยะห่าง จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/07/2563 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอในการเว้นระยะห่าง จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอในการเว้นระยะห่าง จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-25)

67.00

25/05/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ สถานที่ออกกำลังกาย จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกายได้ และไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.90 (2020-04-25)

58.90

25/4/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,000.-บาท เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.68 (2020-03-25)

50.68

25/3/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.45 (2020-02-26)

42.45

26/2/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.22 (2020-01-22)

34.22

22/1/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-26)

26.00

26/12/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-26)

18.00

26/11/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3212

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3212

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0789

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **